8002100670
35924902287
Избор на държава/език
Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

Електрип България ЕООД („Ние, Компанията или “Електрип“) е отговорен за обработката на вашите данни. Ние обработваме вашата лична информация внимателно и дискретно. Това се гарантира от нашите политики и мерки за съответствие.

 

В съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („GDPR“) и българския Закон за защита на личните данни, тази Политика за поверителност има за цел да осигури прозрачност, като Ви информира („Потребителя“ като „субект на данни“) за лични данни, обработвани от нашата компания във връзка с използването на мобилното приложение Електрип („Приложение Електрип“) или предоставянето на нашите услуги на вас като клиент- гост.

 

Моля, свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена в раздела „Информация за връзка“.

 

1. ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИ

 

Вашите лични данни,  обяснени подробно по-долу („Лични данни“), се обработват в съответствие с основните принципи на член 6 от GDPR, докато използвате продуктите и услугите на нашата компания чрез или във връзка с приложението Електрип или като клиент - гост.

 

В някои случаи, като например когато се използват за фактури, предоставянето на лични данни за целите, описани в този раздел 1, е договорно и законово изискване. Ако не предоставите лични данни за тези цели, Електрип може да не е в състояние да ви предостави членство в приложението Електрип или да ви предостави услуги за таксуване като клиент-гист.

 

Цел на обработката на Вашите лични данни

Лични данни

Правно основание

Съхраняване на данни

Наличие на членство в мобилно приложение на Електрип и използване на услугата за зареждане

•Изпълнение на процеса на членство (създаване на членство, анулиране или актуализиране на информация)

 

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Информация за потребителя (информация за превозното средство, парола за потребителски аккаунт)

Обработката на данни се изисква за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпките, които сте поискали преди подписването на договор.

10 години след прекратяване на членството

 

•Позволява ви да зареждате вашето електрическо превозно средство и да извършвате плащания като потребител

Финансова информация (Информация За Кредитна / Дебитна Карта)

Обработката на данни се изисква за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпките, които сте поискали преди подписването на договор.

До прекратяване на членството

•Издаване на фактури или извършване на процеси по анулиране на фактурите

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

Информация за потребителя (информация за дата, продължителност, цена и станция за зареждане на услугата)

 

Обработката на данни е необходима за спазването на законовите задължения, на които сме подчинени.

10 години

•Позволява ви да управлявате вашите разрешения по отношение на директния маркетинг

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Информация за потребителя  

(Информация за статута на разрешението)

Обработката на данни е необходима за спазването на законово задължение, на което сме подчинени.

 

До прекратяване на членството

Заявказакарта «Електрип»

•Гарантиране, че картата «Електрип» ще бъде доставена до вас

 

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Обработката на данни се изисква за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпките, които сте поискали преди подписването на договор.

До първото използуване на картата «Електрип»

 

 

 

Предоставяне на услуги за зареждане на клиенти- гости

  • Позволява ви да зареждате електрическата си кола като ползвател -гост
  • Позволява ви да извършвате плащания с кредитна/дебитна карта

 

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Финансова информация (Информация За Кредитна / Дебитна Карта) Информация за потребителя (Информация за превозното средство относно дата, продължителност, цена и станция за зареждане на услугата)

 

Обработката на данни се изисква за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпките, които сте поискали преди подписването на договор.

 

 

Обработката на данни е необходима за спазването на законово задължение, на което сме подчинени.

За срока на сделката, но във всеки случай за десет години.

Гарантиране на сигурността на вашите лични данни

 

•Предприемане на необходимите мерки по сигурност на данните за защитата на Вашите лични данни

 

•Осигуряване на точността на информацията за връзка

Информация за ползвателя (парола и регистрационни файлове)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл)

 

 

Обработването на данните е необходимо за спазване на нашето правно задължение за защита на Вашите лични данни

 

До прекратяване на членството

Предоставяне на потребителска поддръжка

•Получаване и удовлетворяване на вашите заявки и предоставяне на необходимата поддръжка (напр. услуги на кол център)

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Информация за потребителя (заявки или оплаквания на потребителите и информация за дата, продължителност, цена и станция за зареждане на услугата)

 

Обработката на данни е необходима за изпълнението на договор, по който сте страна.

 

 

 

Обработката на данни е необходима, за да се отговори на исканията за поддръжка на ползвателите

До прекратяване на членството или, в случай на клиенти- гости- до изпълнението на исканията за поддръжка на ползвателите

•Осигуряване на удовлетвореност на потребителите

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

 

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя, информация за превозното средство, и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

 

Обработката на данни е необходима за целите на законния интерес на Електрип за да се гарантира, че приложението Електрип отговаря на нуждите на потребителите до тяхното удовлетворяване

5години

Разработване на продукти и услуги и контрол на качеството

  • Контрол на качеството и подобряване на продуктите и услугите на Електрип (напр. подобряване на услугата кол център на Електрип)

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя, информация за превозното средство и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата или всякакви лични

данни, съдържащи се в записите на кол центъра)

Обработката на данните е необходима за целите на легитимния интерес на Електрип да извършва мониторинг и  подобрява качеството на своите услуги и продукти

5 години

 

Освен това, телефонните обажданияза услугата кол център се  записват и съхраняват 5 години.

 

Изпълнение на задължения, произтичащи от законодателството

•Предоставяне на информация на държавни институции или организации във вашата страна, упълномощени по закон да изискват информация и документи

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Финансова информация (данни за кредитна/дебитна карта)

 

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя, информация за превозното средство и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

Обработката на данни е необходима за спазването на правните задължения, наложени ни от националното законодателство

10 години

•Изпълнение на счетоводни и финансови процеси

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Финансова информация (данни за кредитна/дебитна карта)

 

Обработката на данни е необходима за спазване на законово задължение, на което сме подчинени.

10 години

Осъществяване на одиторска дейност

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, Идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Финансова информация (данни за кредитна/дебитна карта)

 

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя, информация за превозното средство и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

Обработката на данни е необходима за спазване на законово задължение, на което сме подчинени.

10 години

 

Изпълнениенасъдебнипроцеси

 

• При съдебни производства -проследяване и предоставяне на необходимата информация на упълномощени страни

Всички лични данни, които са необходими за постигане на целта на обработката.

Обработката на данни е необходима за спазването на правните задължения, на които сме подчинени

Обработването на данни се изисква за целите на Електрип, администратора или легитимните интереси на трети страни, освен ако тези интереси са по-важни от интересите или основните права и свободи на субекта на данните

Данните ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целта на обработката.

 

 

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

 

За обработката на лични данни за някои цели съгласно с  Общия регламент за защита на данните (GDPR) трябва да се получи изричното съгласие на Субекта на Данните. Нашата компания обработва вашите лични данни за целите, изброени по-долу, само ако сте дали изричното си съгласие, ако това се изисква от закона.

Предоставянето на лични данни за целите, описани в този раздел 2, не е задължително.

 

2.1 Дейности по маркетинг и профилиране.

 

Цел на обработката на Вашите лични данни

Лични данни

Правно основание за обработката

Съхраняване на данни

 

Профилиране и маркетинг

 

 

Генериране на личен профил на вашите харесвания, навици на използване и нужди, включително използване на автоматизирани средства и извършване на анализ, сегментиране или насочване на дейности, както и предлагане на нашите услуги и продукти за вас, като ги приспособим към вашите предпочитания, потребителски навици и нужди

 

Изпращане на персонализирани промоционални материали за продукти, услуги, кампании и т.н. на Електрип чрез SMS, имейл, кол център или приложение Електрип.

Данни за Вашата самоличност (Име, фамилия)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя, информация за превозното средство и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

 

 

 

 

 

Съгласие

До прекратяване на членството или оттегляне на вашето съгласие

         

 

 

Ако не предоставите Личните данни или не дадете своето съгласие за целите на профилирането, Електрип няма да може да ви информира за своите нови продукти, услуги и промоции, както е посочено по-горе, в съответствие с вашите харесвания и навици на използване. Ако не дадете съгласието си за маркетингови цели, Електрип няма да ви изпрати рекламни материали.

 

Можете да оттеглите своето съгласие или да възразите на обработването на вашите Лични данни за маркетингови цели по всяко време, като пишете на info-bg@electripglobal.com. 

 

2.2 Обработка на данни за местоположение

 

Ако дадете съгласие за обработката на данните за Вашето местоположение чрез приложението Електрип, информацията за вашето местоположение в реално време се обработва така, че да можете да видите най-близката станция за зареждане на електрически автомобили на картата, която трябва да се отвори. Местоположението не се записва или проследява в никоя система. Показва се само въз основа на текущото ви местоположение.

 

По всяко време можете да премахнете достъпа на приложението Електрип до услугите за вашето местоположение. Съответният процес може да бъде извършен от раздела за достъп до услуги за местоположение в настройките на приложението на вашия телефон.

 

2.3 Известия за мобилни приложения

Ако дадете съгласие за известяване чрез мобилното приложение Електрип, започвате да получавате известия на вашето устройство, в което е инсталирано мобилното приложение Електрип, такива като  известия за транзакции за таксуване, за състояние на сметка, за състояние на плащане на транзакции, за развитието на мрежата на Електрип станции и текущи кампании. Имате възможност да изключите известията по всяко време, когато пожелаете. Съответният процес може да бъде извършен в раздела за известията в настройките на приложението на вашия телефон.

 

 

3. МЕТОД ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите лични данни може да бъдат получени чрез (в зависимост от канала, по който се свързвате с нас) приложението Електрип, нашия кол център, ChatBot, електронна поща и социални медии в съответствие с целите и общите разпоредби, изложени в тази Политика за поверителност

 

4. СТРАНИ, НА КОИТО СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на следните страни, назначени като обработващи данни съгласно GDPR или действащи като независими администратори на данни за посочените цели.

 

Получател

Цел на прехвърлянето

 

Прехвърлениличниданни

Доставчици, от които се предоставят услуги по отношение на софтуер, поддръжка и сигурност и хостинг на лични данни в рамките на информационните технологии.

Управляване на вашия абонамент за мобилно приложение, предоставяна на услугите и защищаване сигурността на данните в областта на информационните технологии.

Информация за Вашата самоличност (име, фамилия, идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Потребителска информация (Информация за превозното средство, парола на потребителския акаунт и информация за дата, продължителност, цена и станция за зареждане на услугата)

 

Кол центрове и наши доставчици, които улесняват услугите на кол центъра и поддръжката на потребителите

Управляване на вашите заявки и предоставяне на поддръжка чрез кол центъра

Информация за Вашата самоличност (име, фамилия, идентификационен номер)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

Информация за потребителя (Заявки или жалби на потребителя и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

Наши доставчици, които улесняват платежните транзакции и притежаването на кредитни/дебитни карти

Извършване на плащания

 

Информация за Вашата самоличност (Име, фамилия, идентификационен номер)

Информация за връзка (мобилен номер)

 

Финансова информация (информация за кредитна/дебитна карта)

Наши доставчици, които улесняват услугите за фактуриране

Изпращане на фактури до Вас

Информация за Вашата самоличност (име, фамилия)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл)

 

Информация за потребителя (информация за фактура и плащане) и информация за датата, продължителността, цената и станцията за зареждане на услугата)

 

Нашите доставчици, които улесняват изпращането на SMS до вас, като потвърждение или маркетинг

Осигуряване доставка на SMS

Информация за връзка (мобилен номер)

 

 

Наши доставчици, които улесняват изпращането на електронна поща до вас, като потвърждение или маркетинг

Осигуряване доставка на E-mail

Информация за връзка (имейл)

 

 

Наши доставчици, от които получаваме услугата за доставка на Електрип Card

Осигуряване доставка на Електрип Card.

Информация за връзка (адрес)

 

Нашите доставчици, които имат достъп до системите и предоставят необходимата поддръжка само в случай на извънредни ситуации, като неволно изтриване на данни

 

Осигуряване на устойчивост на услугите

Информация за Вашата самоличност (име, фамилия)

 

Информация за връзка (мобилен номер, имейл, адрес)

 

Потребителска информация (Информация за превозното средство, парола на потребителския акаунт и информация за дата, продължителност, цена и станция за зареждане на услугата)

Наши доставчици, които улесняват измерването на качеството на услугата, предоставяна от кол центъра

Осигуряване съответствието на  дейността на кол центъра на стандартите на качество на Компанията

Информация за потребителя (записи на ткол центъра)

Законно упълномощени публични институции и законно упълномощени частни институции и бизнес партньори

Изпълнение на законови задължения

Лични данни, които могат да бъдат изисквани по закона

Правни консултанти

Защита на правата на Електрип или на трети страни

Всички лични данни, които са необходими за постигане на целта на обработката.

 

 

5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Вашата поверителност е важна. Ето защо ние я уважаваме, като предприемаме стъпки, за да гарантираме сигурността на обработката на Вашите лични данни и да ги защитим от загуба, злоупотреба или промяна. Когато е уместно, тези стъпки могат да включват технически мерки като защитни стени, системи за откриване и предотвратяване на проникване, уникални и сложни пароли и криптиране.

 

Ние също така използваме организационни и физически мерки, като обучение на персонала относно задълженията за обработка на данни, идентифициране на инциденти и рискове с данни, ограничаване на достъпа на персонала до вашата лична информация и осигуряване на физическа сигурност, включително подходящо обезопасяване на документи, когато не се използват.

 

6. МЕЖДУНАРОДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

 

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена, съхранявана и обработвана в държава, различна от Турция, в която е била събрана. Ние извършваме такива трансфери, както между субекти на Електрип, така и между нашите доставчици на услуги, като използваме договорни средства за защита, предварително одобрени от регулаторите на ЕИП и Обединеното кралство за осигуряване защитата на вашите данни (известни като стандартни договорни клаузи). Електрип също така извърши така наречената „оценка на въздействието върху прехвърлянето“, за да се съобрази с юриспруденцията на Европейския съд.

 

7. ИНФРАСТРУКТУРА НА ДОСТАВЧИЦИ НА АНАЛИЗ НА ДАННИ

 

Можем да използваме услуги за уеб анализ на трети страни във връзка с предоставените услуги. Тези доставчици на услуги използват различни технологии за проследяване, като тагове или подобни технологии за:

o Показатели за ефективност на мобилно приложение и отчети за сривове

o Дистанционна конфигурация за механизъм за актуализиране на софтуера

 

 

8. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

 

Като субект на данни вие можете по всяко време и безплатно да упражнявате следните права:

• да бъдете информирани за целите и методите на обработване на личните ви данни;

• да имате достъп до вашите лични данни.

• да поискате актуализиране или коригиране на личните данни, които съхраняваме за вас. Това ви позволява да коригирате всички непълни или неточни данни, които съхраняваме за вас, въпреки че може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте;

• да поискате изтриване на личните ви данни. Това ви дава възможност да поискате от нас да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме. Вие също имате право да поискате от нас да изтрием или премахнем Вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването или когато от нас се изисква да ги изтрием, за да спазим местното законодателство. Имайте обаче предвид, че не винаги можем да сме в състояние да изпълним вашето искане за изтриване по конкретни правни причини, които ще ви бъдат съобщени, ако е приложимо, по време на вашето искане;

• ограничаване на обработката на вашите Лични данни. Това ви  дава възможност да поискате от нас да преустановим обработването на вашите лични данни в следните случаи: (a) ако искате да установим тяхната точност; (b) когато използването на данните от наша страна е незаконно, но вие не желаете да ги изтрием; (c) когато имате нужда да съхраняваме данните, дори когато вече не се нуждаем от тях, тъй като имате нужда от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове; или (d) сте възразили срещу използването на вашите данни от нас, но ние трябва да проверим дали имаме по- преимуществени законови основания да ги използваме;

• да възразите срещу цялостното или частично обработване на вашите лични данни, когато разчитаме на легитимен интерес (или на този на трета страна) и във вашата ситуация има нещо, което ви кара да възразите срещу обработването на това основание, тъй като чувствате, че то засяга вашите основни права и свободи. В някои случаи може да докажем, че имаме убедителни законови основания да обработваме вашите Лични данни, които преобладават над вашите права и свободи;

• ако ние разчитаме на съгласие за обработка на вашите лични данни, да оттеглите вашето съгласие свободно и по всяко време, включително като кликнете върху опцията за отписване в долната част на нашите маркетингови съобщения

• можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни по всяко време, като напишете на info-bg@electripglobal.com. о това няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди неговото оттегляне;

• да поискате от нас да прехвърлим вашите лични данни на вас или на трета страна (т.нар. "преносимост на данните"). Ние ще предоставим на вас или на избрана от вас трета страна  вашите лични данни в структуриран, често използван, машинно четим формат;

• да подадете жалба до органа за защита на данните във вашата страна, ако смятате, че личните Ви данни са били обработвани с нарушение на приложимото законодателство

 

Ако желаете да поискате повече информация относно спазването от наша страна на приложимото законодателство, да изпратите въпроси, опасения или оплаквания, свързани с настоящата Политика за поверителност, или да упражните едно или повече от Вашите права съгласно GDPR, можете да се свържете с нас чрез info-bg@electripglobal.com. ли на пощенския адрес Sofia, 51 Cherni vrah blvd., Office X, building 2, floor 2, office 209.

 

Електрип може по всяко време да промени разпоредбите на тази Политика за поверителност. Разпоредбите на Политиката за поверителност, променени от Елеткрип, влизат в сила от датата на публикуването им.