8002100670
35924902287
Избор на държава/език
Споразумение за членство

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА С МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МРЕЖА ОТ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЕЛЕКТРИП/ELECTRIP/

 

 

 

1.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОГОВОРА

 

Настоящите Общи условия за работа с мобилното приложение за използване на мрежа от зарядни станции („Договорът“) се сключват с цел предоставяне на достъп до мобилното приложение на

„Електрип България“ ЕООД, ЕИК 206776030, със седалище и адрес на управление в град София, бул. Черни Връх 51, Офис Х, сграда 2, ет. 2, офис 209 („Дружеството“) от всеки, който стане Ползвател („Ползвателят“) на мобилното приложение (“Мобилното приложение“), за да се осигури използването на мрежата от зарядни станции на Дружеството от Ползвателя с цел зареждане на моторни превозни средства с електрическа енергия в съответствие с условията, установени в този Договор, и определяне на взаимните права и задължения на страните. В този Договор Дружеството и Ползвателят се наричат поотделно „Страна“ или заедно „Страни“.

 

За целта Дружеството предоставя на Ползвателя непрехвърляем, неизключителен лиценз за използване на Мобилното приложение на личните устройства на Ползвателя въз основа на този Договор и в съответствие с Политиката за поверителност и всякакви други разпоредби или политики, прилагани от всеки доставчик или оператор на магазин за приложения, от чийто уебсайт Ползвателят е изтеглил Мобилното приложение.

 

 

2.ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

 

Този Договор влиза в сила, когато Ползвателят въведе необходимата информация в Ползвателската зона на Уебсайта и/или Мобилното приложение, свързано с Уебсайта, изпълни необходимите стъпки, запознае се и се съгласи с условията на този Договор и стане Ползвател, избирайки полето за потвърждение „Приемам Договора и потвърждавам, че съм прочел Политиката за поверителност“.

 

За да станат Ползватели, физическите лица трябва да декларират че са пълнолетни (че имат навършени най-малко 18 години), а онези, които искат да станат Ползватели в качеството им на представители на юридическо лице, трябва да бъдат надлежно оправомощени или упълномощени да действат от името на юридическото лице, което представляват. След успешно извършване на необходимите стъпки за регистрация, Дружеството ще генерира Клиентска карта Electrip за използване на мрежата от зарядни станции, възможно най-скоро, и ще я достави на Ползвателя при поискване, при условие че няма пречки за регистрацията. Ползвателят е длъжен да пази и използва Клиентската карта Electrip по реда, предвиден в чл. 5 по-долу.

 

Този Договор дава възможност и на Еднократни (гости) Ползватели (Guest Users), които отговарят на изискванията за Ползватели, съгласно предходния параграф, и извършат успешна регистрация като Еднократни Ползватели, да използват мрежата от зарядни станции на Electrip. За избягване на съмнение се уточнява, че ако не е посочено изрично, Еднократните Ползватели имат същите права и задължения като Ползвателите в отношенията си със Electrip. Най-общо, отликата между Ползвателите и Еднократните Ползватели се изразява в изрично посочения по-долу механизъм на авансово ограничено заплащане на услугите (чл. 6).

 

 

Ползвателят може, при всички случаи, да се възползва от „правото на преразглеждане“ в рамките на 14 дни от подписването на този Договор. Ако Ползвателят е използвал някои от услугите преди изтичането на посочения по-горе срок за упражняване на „правото на преразглеждане“, Ползвателят дължи плащане на начислените от Дружеството суми за използваните услуги. Дружеството има право незабавно да деактивира услугите, в случай че не постъпи плащане в рамките на 1 (един) ден от изпращането на известие до Ползвателя, че последният дължи съответни плащания за вече използвани услуги. Ползвателят може да упражни своето „право на преразглеждане“, като изпрати съобщение на имейл адрес info-bg@electripglobal.com.Той ще получи обратна връзка относно заявеното „преразглеждане“ по имейл, а регистрацията на профилa на Ползвателя ще бъде изтрита от Дружеството.

 

 

3.ИЗИСКВАНИЯ НА ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Това приложение изисква смартфон или таблет, съвместим с IOS и Android, с минимално количество памет и операционна система, както е показано в съответните платформи за приложения, а също и достъп до интернет.

 

Ползвателят признава и осъзнава, че Мобилното приложение не е разработено, за да отговори на индивидуални нужди и че, следователно, отговорност на Ползвателя е да се увери, че структурите и функциите на Мобилното приложение отговарят на необходимите според него изисквания. За избягване на съмнението, Ползвателят изрично декларира и се съгласява, че няма специални индивидуални изисквания по отношение на техническите характеристики на Мобилното приложение, в това число изисквания във връзка с неговите описание, количество, качество, функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост, както и че не очаква Мобилното приложение да е годно за определена цел, различна от посочената от Дружеството.

 

Ползвателят декларира също, че преди сключването на този Договор, се е запознал с основния интерфейс и параметри на Мобилното приложение и че няма възражения във връзка с неговите обективни характеристики (количество, качество, функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост, цели, за които се използва и др.), че същото отговаря на неговите разумни Ползвателски очаквания, както и че не му е известно Мобилното приложение да противоречи на съществуващите технически стандарти, добрите търговски практики в сектора и действащата нормативна уредба.

 

 

4.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО УСЛУГИТЕ

 

Дружеството може да внесе евентуални промени в този Договор, като го актуализира на своя уебсайт и/или във версиите на Мобилното приложение. В този случай, Дружеството ще съобщи промените на Ползвателя чрез уебсайта на Дружеството и/или чрез Мобилното приложение. Новите условия ще бъдат показани на екрана и Ползвателят трябва да ги прочете и приеме като условие за по-нататъшно използване на услугите, без да се накърнява правото на Ползвателя, в случай че не е съгласен, да се откаже от Договора, чрез изпращане на 30-дневно предизвестие, за което няма да се дължат никакви суми.

 

Ползвателят разбира и се съгласява, че с оглед естеството на предоставяните услуги, актуализирането на този Договор (когато е необходимо) е задължителна предпоставка, за да бъде обективно възможно по-нататъшното използване на Мобилното приложение. Съответно, ако Ползвателят не е съгласен с изменението на Договора, същият се прекратява със 7-дневно предизвестие.

 

През определени интервали от време Дружеството може да извършва актуализации на Мобилното приложение чрез платформа за приложения. В зависимост от актуализацията, Ползвателят може да не бъде в състояние да използва услугите, докато не изтегли най-новата версия на Мобилното приложение и не приеме новите условия. Страните изрично се съгласяват, че всички актуализации ще бъдат извършвани единствено, за да се запази Мобилното приложение в съответствие с приложимите правни норми или за да се осигурят допълнителни функционалности в интерес на Ползвателя. Дружеството не носи отговорност при възникване на дефект/несъответствие на Мобилното приложение, дължащо се на обстоятелството, че Ползвателят не е инсталирал навреме актуализацията или е налице неправилно инсталиране, въпреки изричните указания на Дружеството. Ако за целите на актуализацията се изискват допълнителни разходи от Ползвателя, последният следва да бъде предварително уведомен за техния размер от Дружеството, като към актуализацията се пристъпва едва след получаването на потвърждение от Ползвателя, че е съгласен с поемането на въпросните допълнителни разходи.

 

Като използва уебсайта и Мобилното приложение на Дружеството, Ползвателят ще може да намери местоположението на зарядните станции, в които да презареди своя електромобил, и да провери работното време на въпросните станции, техническите характеристики, цените и готовността/достъпността на станциите. Чрез Мобилното приложение Electrip, Ползвателят може да получи указания как да достигане до избраната станция за зареждане чрез навигационната функция на мобилния си телефон и да започне операцията по презареждане чрез сканиране на QR кода (чрез Мобилното приложение Electrip) при наличен контакт, съвместим с електрическия автомобил. Ползвателят може да следи чрез Мобилното приложение данните, свързани с неговите предишни зареждания, да добавя често използвани и/или предпочитани станции за зареждане към списъка с предпочитани и да прави резервации на станциите за зареждане, определени от Дружеството, за бъдеща употреба. Отговорността на Дружеството е ограничена до гаранция, че информацията, посочена в този параграф, е точна и актуална към момента на визуализация и Ползвателят се съгласява, че тази информация може да се променя константно, като Дружеството не може да носи отговорност за каквито и да било актуализации / промени на тази информация във всеки един последващ момент след момента на визуализация.

 

Ползвателят може да се възползва от услугите за зареждане, предлагани от Дружеството по силата на настоящия Договор, като използва Клиентска карта Electrip и/или Мобилното приложение Electrip. Дружеството има право да изиска от Ползвателя да въведе данните на своята кредитна карта в Мобилното приложение Electrip, за да стартира операцията по презареждане на електрически превозни средства и/или да направи резервации на определена зарядна станция. Като част от процедурата по приемането на кредитната карта, за валидиране/верификация на кредитната карта на Ползвателя, ще бъде събрана сума в размер на 0.30 лв. (нула цяло и тридесет лева), която ще бъде върната по кредитната карта на Ползвателя след ползването на съответната услуга или след завършването на определената процедура.

 

Алтернативно, използването на услугите на Electrip може да се осъществи чрез регистрация като Еднократен Ползвател, в който случай плащането за услугите се извършва авансово във фиксиран размер, който ще бъде предварително известен на Еднократните Ползватели.

 

Ползвателят приема, че услугите посочени в този Договор, ще бъдат предоставени само след заплащане на цената, определена от Дружеството за самите услуги и Договорът ще се счита за нарушен в случай, че дължимите суми за услугите не бъдат заплатени, изцяло и своевременно, или информацията, необходима за регистрацията, не е предоставена точно и пълно, като в този случай предоставянето на услугите може да бъде преустановено от Дружеството на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, профилът/акаунтът на Ползвателя може да бъде закрит съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, при условие че Дружеството уведоми писмено за намерението си да прекрати договора с 15-дневно предизвестие и че Ползвателят не поправи неточностите или не допълни непълната информация в този срок.

 

Дружеството не може да бъде държано отговорно за каквито и да било забавяния или пропуски в изпълнението на задълженията по този Договор, ако такива забавяния или пропуски произтичат от непреодолима сила, както и от всяка друга причина, която е извън контрола на Дружеството, като напр. проблеми, произтичащи от трети страни във връзка с комуникации, инфраструктури, включително електрически, софтуер. Непреодолима сила съгласно този Договор означава събития и условия, които са извън контрола на Дружеството и които не могат да бъдат избегнати, дори ако Дружеството е проявило дължимата грижа, включително, но не само: природни бедствия, бунтове, войни, стачки, комуникационни, инфраструктурни и интернет повреди, прекъсвания на електрозахранването, неблагоприятни метеорологични условия, обявена пандемия или извънредна епидемиологична обстановка и атаки срещу уебсайта, Мобилното приложение или системата, въпреки предприетите от Дружеството необходими мерки за сигурност на информацията.

 

 

5.СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ

 

             Ползвателят носи отговорност за точността и актуалността на информацията, предоставена посредством уебсайта и/или Мобилното приложение за използване на услугите. В случай че Дружеството констатира неактуална информация по отношение на Ползвателя, Дружеството има право да третира това като неизпълнение на договора и може да прекрати Договора на основание чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, при условие че е уведомило писмено за намерението си Ползвателя с 15-дневно предизвестие и че последният не е поправил неизпълнението в този срок. Ползвателят се задължава да компенсира всички загуби или вреди, които Дружеството може да претърпи във връзка с разпоредбите на този член.

 

Мобилното приложение Electrip е предназначено за лична употреба от Ползвателя. Ползвателят се задължава да не разпространява, копира или променя Мобилното приложение Electrip, да не публикува Мобилното приложение Electrip и да не го прави достъпно за използване от други ползватели в различни канали, да не предоставя лицензи за него, да не прехвърля свързаните с него права, да не го използва за търговски цели и да не използва ботове и/или подобни алгоритми, както и изобщо да не променя и/или засяга по какъвто и да е начин неговите технически параметри, интерфейс, операционна система и др.

 

Клиентската карта Electrip, която ще бъде доставена от Дружеството, представлява материален (физически) инструмент, позволяващ на Ползвателя да започва и преустановява операцията по презареждане на своето електрическо превозно средство, без необходимост от използването на Мобилното приложение. Клиентската карта Electrip не предлага платежни услуги/функционалности и е предназначена за лична употреба на Ползвателя, и трябва да се използва само за собственото му електрическо превозно средство. Ползвателят няма право да предоставя Клиентската карта Electrip на трети лица, да я копира или да я предлага за търговска употреба. Ако електрическото превозно средство е заредено с Клиентска карта Electrip, операцията по презареждане започва, когато картата бъде сканирана с устройството и завършва, когато тя бъде сканирана за втори път. Ползвателят приема, че за да използва Клиентската карта Electrip, трябва да провери правилата и условията за цена и плащане на уебсайта на Дружеството и в Мобилното приложение преди употреба, както и да предприеме всички действия, които следва да бъдат направени предварително. В случай че Ползвателят желае да използва Клиентската карта Electrip, трябва да заяви искането си изрично посредством Мобилното приложение или кол центъра на Дружеството. Дружеството не носи отговорност, в случай че Ползвателят не е предприел необходимите действия, за да получи своята Клиентската карта Electrip и изпитва невъзможност да започне / преустанови определена операция по презареждане чрез Мобилното приложение поради технически причини (проблеми с връзката или други технологични дефекти).

 

Клиентска карта Electrip не се предоставя на лицата регистрирали се като Еднократни (Гост) Ползватели.

 

Ползвателят може да използва зарядните станции на Дружеството само за презареждане на превозното средство, което използва, в съответствие с действащите закони. Ползвателят приема, декларира и се задължава да не използва зарядните станции за цели, различни от зареждане, включително за търговски цели, да действа в съответствие с условията за ползване на Дружеството и приложимото законодателство и се съгласява, че ако използва станциите за други цели, ще носи отговорност за всички преки и непреки вреди, които могат да бъдат понесени от Дружеството или от трети страни. Дружеството си запазва правото на обратен (регресен) иск срещу Ползвателя по отношение на плащания, които могат да бъдат поискани от трети страни поради неспазване от страна на Ползвателя на разпоредбите, посочени в този Договор.

 

Страните приемат, че цената на предлаганите услуги по настоящия Договор и условията за плащане са публикувани на уебсайта на Дружеството, в Мобилното приложение и по други канали, предвидени от действащото законодателство, в момента на регистрацията на Ползвателя. Дружеството си запазва правото периодично да актуализира цената на услугата. В този случай Дружеството ще уведомява Ползвателя за актуализираните цени и тарифи чрез уебсайта на Дружеството и Мобилното приложение. Новите цени и тарифи ще бъдат показани на екрана и Ползвателят ще бъде длъжен да ги прочете и приеме като условие за по-нататъшно използване на услугите, без да се засяга правото на Ползвателя, в случай че не е съгласен, да се откаже от Договора чрез изпращане на 30-дневно предизвестие, за което няма да се дължат никакви суми.

 

Ползвателят се съгласява, че е негова отговорността да провери правилата и условията за цени и плащания на уебсайта на Дружеството и в Мобилното приложение, преди да получи услугата. Ползвателят приема, декларира и неотменимо оправомощава Дружеството, при неизвършване на дължимите плащания в цялост и навременно от Ползвателя, Дружеството да има право да упражни всички свои законови права за преустановяване на предоставянето на услугите по чл. 96, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и да прекрати договора съгласно чл. 87 от Закона за

 

задълженията и договорите, при условие че Дружеството съобщи писмено за намерението си да прекрати Договора с 15-дневно предизвестие и Ползвателят не поправи неизпълнението си в рамките на горепосочения срок, без да се засяга начисляването на лихва и обезщетение за вреди, претърпени от Дружеството в резултат на неизпълнение от страна на Ползвателя.

 

В допълнение, Дружеството си запазва правото да променя и/или анулира всички видове оферти, кампании и свързаните с тях цени, посочени в материали като промоции, реклами и брошури. Дружеството може да определя всеки разход в тарифи и други такси в съответствие със своята ценова политика, съобразно приложимите закони и разпоредби. Всякакви промени в тарифите и цените ще бъдат обявявани на уебсайта на Дружеството и в Мобилното приложение. В този случай Дружеството ще уведомява Ползвателя за актуализираните цени и тарифи чрез уебсайта на Дружеството и Мобилното приложение. Новите цени и тарифи ще бъдат показани на екрана и Ползвателят ще бъде длъжен да ги прочете и приеме като условие за по-нататъшно използване на услугите, без да се засяга правото на Ползвателя да се откаже от Договора чрез изпращане на 30- дневно предизвестие, за което няма да бъдат дължими никакви суми.

 

Ползвателят приема, декларира и се задължава да не държи Дружеството отговорно за каквото и да е прекъсване на услугите, недостъпност на услугите, непълно предоставяне на услугите или други проблеми, които може да възникнат извън контрола на Дружеството, включително дължащи се, например, на прекъсвания на захранването, проблеми с техническата инфраструктура и свързани с прекъсвания, причинени от местоположението на станциите за зареждане или доставчика на сайта, и да не отправя искове за обезщетение към Дружеството поради такива прекъсвания и повреди;

 

Ползвателят носи отговорност за поверителността на своя Ползвателски акаунт и парола, както и за сигурността на моторните превозни средства, за които се използва Клиентска карта Electrip и/или уебсайта и Мобилното приложение. Ползвателят приема, декларира и се задължава да гарантира, че в случай на придобиване от трети страни, кражба или загуба, Ползвателят остава изцяло отговорен за използването на неговите Ползвателски данни и Клиентска карта Electrip от трети лица, и е длъжен незабавно да уведоми Дружеството, което не носи отговорност за такова използване, кражба или загуба.

 

Ползвателят приема, декларира и се задължава да не държи Дружеството отговорно по какъвто и да е начин, в случай че не може да използва услугите за презареждане, посочени в този Договор, поради неправилно функциониране на електрическото превозно средство или на системата за презареждане, или по каквото и да е друга причина, произтичаща от превозното средство и/или Ползвателя и/или от невъзможността да поддържа/получи Клиентската карта Electrip в готовност за използване. Дружеството няма да носи отговорност за каквито и да било вреди или загуби, причинени от проблеми с достъпа, произтичащи от местоположението на станцията за зареждане или заетостта ѝ, дори в случай на предварителна резервация, или за вреди, причинени от други Ползватели или трети страни и/или произтичащи от неправилно зареждане на електрическото превозно средство от Ползвателя.

 

Дружеството притежава или е лицензополучател на всички материали на уебсайта или Мобилното приложение, включително всички имена на домейни, лога, всички видове данни, системи за продажба, бизнес методи и бизнес модели, както и правата върху интелектуалната и индустриална собственост, свързани с тях, и тази собственост е защитена от закона. Освен ако не е уговорено друго, те не могат да бъдат използвани от Ползвателя за търговски или лични цели без предварително разрешение или позоваване.

 

 

6.РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ПЛАЩАНЕТО

 

Регистрацията към Мобилното приложение от Ползвателя е безплатна.

 

За да използва услугите през мрежата от зарядни станции, Ползвателят е длъжен да заплати цените и таксите за услугата, посочени в уебсайта и/или Мобилното приложение на Дружеството. Цените са посочени с включен ДДС и всички други такси.

 

Системите за плащане се определят по изключителна преценка на Дружеството и може да се прилагат по някой от следните методи, обявени от Дружеството:

 

oИзползване и плащане: След като Ползвателят е използвал услугите на мрежата от зарядни станции, стойността на услугата се събира автоматично от платежния инструмент (кредитна карта, дебитна карта и др.), регистриран на уебсайта и/или на Мобилното приложение на Дружеството.

 

oМесечно плащане: След като Ползвателят е използвал услугите на мрежата от зарядни станции за 1 (един) месец, в определения от Дружеството лимит, се издава фактура до 7-мо число на следващия месец за услугите, предоставени на Ползвателя през предходния месец; фактурата се изпраща на адреса на Ползвателя, регистриран в сайта на Дружеството и/или в Мобилното приложение, и/или се изпраща чрез друго средство за комуникация (електронна поща и/или мобилен телефон).

 

oЕднократно предплащане: След като Еднократният (Гост) Ползвател се е регистрирал като такъв в уебсайта и/или на Мобилното приложение на Дружеството, той предплаща използването на услугите и потребява предплатената услуга, за което своевременно му се издава и изпраща фактура на заявения от него физически или и-мейл адрес. След приключване на сесията за зареждане, ще бъде изчислена дължимата сумата за таксуване на Еднократния (Гост) Ползвател и в случай че дължимата сума за ползване на станцията е по-малка от фиксираната предплатена сума, по картата на Еднократния (Гост) Ползвател ще бъде възстановена останалата сума.

 

•Дружеството има право по своя преценка да определя подходящи Ползвателски групи за методите „Използване и плащане“, „Месечно плащане“, както и за метода „Еднократно предплащане“.

 

Фактурите за направените плащания от Ползвателя, ще бъдат генерирани и изпратени от Дружеството.

 

  Ползвателят е изцяло отговорен за актуализирането на цялата информация за контакт на уебсайта и/или Мобилното приложение.

 

Дружеството ще има право да предприеме съдебни действия в случай, че задълженията на Ползвателя за плащане не са изпълнени изцяло, правилно или навременно.

 

Плащанията ще се извършват с кредитна карта чрез системата за зареждане на Electrip. Точният обем и същност на информацията, която ще бъде съхранявана от Дружеството, ще бъде допълнително посочена в Политиката за поверителност.

 

Сумата, начислена в процеса на зареждане, която по някаква причина не може да бъде финализирана от Ползвателя, както и чрез дистанционен достъп от Electrip, ще бъде автоматично събрана от кредитната карта, регистрирана на уебсайта или в Мобилното приложение.

 

В случай, че дължими суми за услугата не могат да бъдат събрани от Ползвателя по някаква причина, включително, но не само, поради факта, че регистрираната кредитна карта е извън лимита, е с изтекъл срок на валидност или е анулирана, или е невъзможно да се извърши плащането поради технически проблеми с банката в момента:

 

oПолзвателят ще бъде незабавно уведомен, че дължимите суми за направеното презареждане чрез Мобилното приложение не могат да бъдат събрани, и Ползвателят ще бъде помолен да избере друга регистрирана кредитна карта, ако има такава, или да регистрира нова кредитна карта. Ако Ползвателят не избере друга кредитна карта или не желае да регистрира нова кредитна карта, или ако дължимите суми не могат да бъдат събрани с избраната/пререгистрираната кредитна карта, трансакцията ще бъде записана като „неполучено плащане“ в акаунта на Ползвателя;

 

oВ случай че не е възможно да се събере начислената такса за операция по презареждане, извършена чрез използване на Клиентска карта Electrip или финализирана дистанционно от кол центъра, трансакцията ще бъде записана като „неполучено плащане“ в акаунта на Ползвателя;

 

oПолзвателят следва да извърши плащането веднага след приключване на сесията за презареждане на електрическия автомобил и ако плащането не бъде извършено навреме/в срок, Дружеството ще има право незабавно да спре акаунта/профила на Ползвателя, независимо от избрания метод за плащане, на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. В този случай Ползвателят няма да може да използва услугите на Дружеството, докато не бъде извършено надлежно плащане, като Дружеството си запазва правото да предприеме правни действия, включително прекратяване на Договора съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;

 

oЕднократният (Гост) Ползвател трябва да извърши плащането непосредствено преди сесията за презареждане на електрическия автомобил и ако плащането не бъде извършено навреме, Дружеството ще има право незабавно да спре акаунта/профила на Ползвателя на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите и да не предостави услугите (включително да предприеме действията съгласно изречение последно от този параграф). В този случай Еднократният Ползвател няма да може да използва услугите на Дружеството, докато не бъде извършено надлежно плащане/предоставяне на валиден платежен инструмент. Ако Дружеството е узнало за ненадлежното плащане след предоставяне на услугите по презареждане, съответно плащането не е било завършено по вина на Еднократния Ползвател, до извършване от последния на надлежно плащане, Дружеството си запазва правото да предприеме правни действия, включително прекратяване на Договора съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.

 

 

7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Със сключването на този Договор информацията, предоставена от Ползвателя по време на регистрацията, ще бъде защитена от Дружеството с дължимата грижа. Ползвателят се задължава и

 

гарантира, че предоставената на Дружеството информация ще е вярна и актуална през целия срок на валидност на Договора. Ползвателското име и парола, дадени на Ползвателя чрез Уебсайта на Дружеството и/или Мобилното приложение, са лични и Ползвателят се задължава да не споделя тази информация с трети страни, в противен случай носи на отговорност за всички вреди, които могат да настъпят. Подробна информация за този Договор, Политиката за поверителност и защитата на обработваните личните данни е достъпна на уебсайта на Дружеството и на Мобилното приложение.

 

 

8.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Ползвателят потвърждава, че всички права върху интелектуалната собственост на Мобилното приложение принадлежат на Дружеството или на неговите лицензодатели, че правата върху Мобилното приложение са предоставени с ограничен лиценз (а не прехвърлени в цялост) на Ползвателя и че последният няма други права върху Мобилното приложение, освен да го използва в съответствие с условията на този Договор.

 

Ползвателят потвърждава, че няма право на достъп до Мобилното приложение под формата на изходен код (source code).

 

 

9.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

Този Договор ще влезе в сила в съответствие с член 2 от същия и ще остане в валиден до едностранното му прекратяване, от която и да е от страните, с 30-дневно писмено предизвестие до другата.

 

Без да се засяга общата валидност на горното, Дружеството може да спре услугите и/или да развали Договора незабавно, ако Ползвателят не спазва условията на този Договор или правилата и условията за използване, установени на уебсайта и в Мобилното приложение. В такъв случай Ползвателят ще бъде длъжен незабавно да изплати всички задължения към Дружеството и да обезщети Дружеството за всички вреди, които могат да възникнат от нарушаването на Договора.

 

Ако Ползвателят или Дружеството решат да прекратят този Договор (без да е налице неизпълнение), прекратяващата Страна ще трябва да изпрати на другата Страна 30-дневно писмено предизвестие. Ползвателят ще извърши това уведомление чрез информацията за контакт, в полето за контакти на уебсайта на Дружеството и Мобилното приложение, докато Дружеството ще извърши всички видове уведомяване на посочения от Ползвателя имейл адрес, който се счита за законен адрес за уведомяване на Ползвателя. В случай на промяна на имейл адреса, съобщенията, изпратени до последния валиден имейл адрес, предоставен от Потребителя, ще се считат за надлежно извършени, освен ако Ползвателят не уведоми писмено Дружеството за промените в срок от 3 (три) дни.

 

 

10.ЮРИСДИКЦИЯ И ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

Този Договор е подчинен на българското законодателство. Всеки спор, който не може да бъде решен по взаимно съгласие между Дружеството и Ползвател, който попада в обхвата на

 

определението за Потребител съгласно Закона за защита на потребителите/Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, ще бъде подсъден на съда по постоянен адрес или по избрания съдебен адрес на Потребителя. За всеки спор между Дружеството и Ползвател, който не попада в обхвата на гореспоменатото определение за Потребител, изключителната компетентност е на Софийския районен съд или на Софийския градски съд.